Schoten Yacht Club


Blog 19


Update voor de periode van18 mei t/m 7 juni

Zijn toegelaten op de Vlaamse bevaarbare waterwegen:


• Watersport

• Het varen met pleziervaartuigen, motorboten en waterscooters

• Regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max. 20 personen, onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter) 

• Onderhoudswerken aan vaartuigen

• Het te water laten van vaartuigen


Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:


• Individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen. Gelet op de aard van de activiteiten, de beperkte ruimte op een pleziervaartuig of tuig voor watersport en de omstandigheden van waterbeweging, weer en wind, kan de sociale afstand in de praktijk niet te allen tijde en onder alle omstandigheden verzekerd worden; bijgevolg kunnen geen andere personen, naast de personen die onder hetzelfde dak wonen, mee aan boord genomen worden.


• Uit navraag bij de politie blijkt dat pleziervaarders momenteel nog steeds niet aan boord mogen overnachten.

Uitgezonderd permanente bewoners.

Deze zijn bij de politie gekend.


• Pleziervaart is toegestaan binnen het kanaal- of rivierpand waarin de thuishaven gelegen is.

Dit betekent dat pleziervaartuigen niet geschut worden.
Uitzonderingen op deze voorwaarde zijn:


Vaartuigen die naar en van de werf varen.

• De melding van deze reis moet gebeuren door de eigenaar van het vaartuig. 

• Hierbij moet de eigenaar over het volgende beschikken: een bewijs van reservering van de afspraak op de werf (inclusief de datum en de naam van het vaartuig), opgemaakt door de werf, de datum van de reis en de vaarroute.

• De vaarroute moet het kortst mogelijke traject en in een zo kort mogelijke tijd zijn tussen de werf en de thuisjachthaven.

• Bij de melding verklaart de eigenaar op eer dat zijn aangeleverde gegevens correct zijn en dat hij over de vereiste bewijsstukken beschikt en deze aan boord van het vaartuig houdt tijdens de reis zodat hij deze kan voorleggen bij een controle.


Vaartuigen die van de winterstalling op de wal, na de tewaterlating, naar hun thuishaven varen, indien dit gebeurt door een personeelslid van de winterstalling.


De reis moet ten laatste 48 uur voor de start van de reis gemeld worden aan De Vlaamse Waterweg

De melding kan enkel door het invullen van het digitale aanvraagformulier. Uitsluitend meldingen die ingediend werden d.m.v. het digitale invulformulier worden geaccepteerd. Er wordt geen correspondentie over deze meldingen gevoerd via telefoon of e-mail.

Controle op het correct toepassen van de vermelde uitzonderingen kan gebeuren door middel van het aantal ontvangen meldingen per pleziervaartuig alsook op het terrein tijdens de reis.


Digitaal aanvraagformulierVolgende activiteiten zijn niet toegelaten:


Evenementen, groepsactiviteiten wedstrijden en competities zijn nog steeds verboden.

Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (bv Westerschelde/Zeeschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas).


Deze beknopte tekst bevat de aangepaste maatregelen die voor onze leden van toepassing kunnen zijn.


Bron: de Vlaamse Pleziervaart FederatieGeplaatst op 22 mei 2020